Jesteś tutaj:

Projekt pn. „Adaptacją przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznych - centrum kulturalno - rekreacyjne i sportowe w miejscowości Myślino Gmina Gościno”

Projekt pn. „Adaptacją przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznych - centrum kulturalno - rekreacyjne i sportowe w miejscowości Myślino Gmina Gościno” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0002/18-00

Zakres rzeczowy projektu obejmuje adaptację przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim w granicach działek nr 10/1 i 13/2 obręb Myślino, jednostka ewidencyjna Gościno, i nadanie jej nowych funkcji publiczno – społecznych, za pomocą realizacji takich działań, jak: I. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, co ma na celu umożliwienie pozyskania na jego realizację środków UE w ramach Działania 9.3 RPO WZ na lata 2014-2020 II. Roboty budowlane związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej w gminie Gościno, miejscowości Myślino, w tym: roboty budowlane i ziemne, instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącza kablowe, przyłącze wod-kan., instalacje sanitarne, celem adaptacji przestrzeni publicznej i nadania jej nowych funkcji publiczno – społecznych. III. Przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego celem zapewnienia kontroli nad prawidłowym wykonaniem wszystkich zaplanowanych w projektowanym przedsięwzięciu prac. IV. Dostawa niezbędnego wyposażenia mająca na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej infrastruktury. V. Promocja projektu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej w ramach zdegradowanego popegeerowskiego obszaru gminy Gościno położonego w granicach miejscowości Myślino, efektem której będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza tego obszaru, która przełoży się na wzrost atrakcyjności jego wizerunku. Celami szczegółowymi będą: • uporządkowanie i zagospodarowanie infrastruktury ww. obszaru, co przełoży się na podwyższenie jego standardu użytkowego i wpłynie na wzrost jego funkcji użyteczności publicznej, • obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji infrastruktury ww. obszaru, co wynika z planowanych do zastosowania w projekcie rozwiązań i technologii, • wzrost jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności gospodarczej ww. obszaru, która wpłynie na poprawę warunków życia zmarginalizowanych grup społecznych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, a także pobudzenie do aktywności społeczno-gospodarczej pozostałych mieszkańców gminy, poprzez wzrost dostępności infrastruktury w ramach której będą mogli oni spędzać swój czas wolny, • wzrost walorów estetycznych infrastruktury ww. obszaru, która wpłynie na polepszenie ogólnego jego postrzegania przez użytkowników, co przełoży się na przywrócenie właściwych funkcji społeczno-gospodarczych, w efekcie czego obszar ten będzie mógł odgrywać aktywną rolę w procesie aktywizacji mieszkańców Myślina oraz pozostałych części gminy ze względu na swoje dostosowanie do ich potrzeb. Równie istotne jest stworzenie odpowiednich warunków dla działalności sportowej mieszkańców, aby wykorzystać potencjał już działających organizacji sportowych (np. prężnie działającego Klubu piłkarskiego Płomień Myślino).

W wyniku projektu zatrudnieni zostaną mieszkańcy obszaru rewitalizacji, gdyż realizacja projektowanej inwestycji zakłada zatrudnienie 2 mieszkańców Myślina na 1,5 etatu. Do zatrudnienia osób tych przyczyni się nowo urządzona przestrzeń publiczna, o którą będzie należało dbać (sprzątanie, grabienie liści, odśnieżanie, pielęgnacja zieleni, konserwacja sprzętu itd.). Projekt wpłynie na poprawę jakości przestrzeni publicznej (w zakresie jej estetyki, funkcjonalności i dostępności, bezpieczeństwa), gdyż realizacja projektowanego przedsięwzięcia poprawi estetykę przestrzeni publicznej z zachowaniem zasady dobrego sąsiedztwa (inwestycja pod względem funkcji i parametrów będzie dostosowana do cech zabudowy i zagospodarowania terenu sąsiedniego), dostępności przestrzeni publicznej (teren ogólnodostępny, bez barier architektonicznych), a także bezpieczeństwo przedmiotowej przestrzeni (najbardziej znaczące korzyści będą odczuwalne w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jakości wód opadowych odprowadzanych z analizowanego terenu - projektowane odwodnienie terenu zwiększy stopień jego zabezpieczenia przed skutkami powodzi, zalań, podtopień itp.). W realizację projektu zaangażowane będą PES, gdyż Gmina Gościno planuje powierzyć im część prac - zamiar ten dotyczy prac przygotowawczych i porządkowych terenu objętego inwestycją w wysokości nie mniejszej niż 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. Bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu możliwe będzie wykorzystanie pełnej funkcjonalności infrastruktury powstałej w jego ramach.

Termin realizacji od lipiec 2019r. do 31.12.2020r.

Całość inwestycji – 1 617 053,10 PLN

Dofinansowanie EFRR i BP - 1 051 084,51 PLN

 

 

Więcej artykułów…

  1. REWITALIZACJA 9.3- MYŚLINO

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie