Jesteś tutaj:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościnie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościnie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. ze zmianami), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 254/2018 Burmistrza Gościna  z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Członkami Komisji są przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie, Urzędu Miejskiego w Gościnie, przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Gościno  działa w następującym składzie:

Przewodniczący - pan Mirosław Zalewski, przedstawiciel UM w Gościnie,
Z-ca Przewodniczącego : pani Natalia Różańska, przedstawiciel GOPS w Gościnie,

Członkowie:  pani Małgorzata Trzcińska , przedstawiciel UM w Gościnie.

Pobierz wniosek

 

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Gościnie,

 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Gościna,

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2015 r. poz. 875 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. ze zm.).

Przepisy prawne:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską w Gościnie,
 •  Uchwała Nr LII/311/18 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 • Uchwała Nr LVI/336/18Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gościno,
 • Uchwała Nr LVI/337/18Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

Uchwała nr XX/123/16 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022

Zadania GKRPA w Gościnie

Zadanie 1.

Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

1. Współfinansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, dla którego określono następujące zadania:

a. motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia

b. udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia.

c. rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

2. Współfinansowanie Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu.

3. Motywowanie osób uzależnionych do leczenia poprzez:

a. rozmowy interwencyjno-motywacyjne,

b. kierowanie do biegłego na badania psychologiczne w istocie uzależnienia,

c. opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających o przedmiocie uzależnienia

c. kierowanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania leczenia odwykowego,

d. kierowanie do poradni specjalistycznych w celu podjęcia leczenia

e. dofinansowanie zajęć w programie after care (po zakończeniu leczenia)- zaleconych przez placówkę lecznictwa odwykowego.

f. dofinansowanie kosztów wyposażenia i utrzymania lokali dla potrzeb Klubu AA i świetlic na terenie miasta i gminy.

4. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach procedury Niebieska Karta.

 

Zadanie 2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą                           w rodzinie poprzez:

1. Objęcie rodzin dotkniętych problemem alkoholowym opieką psychologiczną przez pracowników Punktu Konsultacyjnego podczas pełnionych dyżurów.

2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

a. przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużycia alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek art.24 ustawy./ „osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój publiczny, kieruje się na badania przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego”/,

b. zaproszeniena rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu,

c. skierowanie osoby na badanie przez biegłych (psycholog, psychiatra). W celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25 ustawy) / „ Na badania, o których mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy”/,

d. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego (art. 26 ust.3 ustawy) / „ Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratorów. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone”.

e. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (art.26 ust 3 ustawy).

3. Zwiększanie dostępności programów interwencji społeczno-prawnych służących przeciwdziałaniu przemocy.

4. Dofinansowanie działań i programów związanych z opieką psychologiczną i prawną dla rodzin dotkniętych problemem przemocy realizowanych przez inne podmioty, kościół i inne związki wyznaniowe, instytucje, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia- pomoc podopiecznym szukającym schronienia w Domu Samotnej Matki z Dzieckiem, Ośrodku Interwencji Kryzysowej we Włościborzu, Świetlicach środowiskowych).

5. Wdrażanie „Niebieskich Kart”- procedury interwencji gminnych Komisji w sprawach przemocy domowej

6. Wzmacnianie działań służących zwiększeniu aktywności przedstawicieli policji i pracowników socjalnych na rzecz ochrony rodzin przed przemocą.

7. Stworzenie lokalnego systemu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym poprzez zintegrowanie działań różnych instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie.

8. Edukacja publiczna poprzez finansowanie programu profilaktyki przemocy poprzez rozwijanie umiejętności wychowawczych i umiejętności budowania pozytywnych relacji rodzinnych – Szkoła dla Rodziców.

9. Współorganizacja profilaktycznego pikniku rodzinnego pod hasłem Rodzina Przeciwko Przemocy jako elementu kampanii społecznej Reaguj na Przemoc.

10. Współpraca interdyscyplinarna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy z Policją, GOPS w Gościnie, szkołami, Sądem Rejonowym w Kołobrzegu, Prokuraturą Rejonową w Kołobrzegu.

11. Uczestnictwo przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w powołanym Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gościno.

Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej pośrednio i bezpośrednio do dzieci i młodzieży na podstawie przeprowadzonej Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów:

 1. Finansowanie warsztatów i programów edukacyjnych w szkołach i świetlicach - dla dzieci               i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.
 2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, którego celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie do go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
 3. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych (kluby dyskusyjne, gazetki, audycje radiowe) wspieranie rozwoju i działalności wolontariatu (warsztaty i szkolenia pogłębiające wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki problemowej i promocji zdrowia, obozy i kolonie dla liderów młodzieżowych).
 4. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych i świetlicach.
 5. Promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia.
 6. Organizacja i finansowanie imprez dla młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych (koncerty, dyskoteki zawody sportowe).
 7. Dofinansowanie psychoprofilaktycznych programów połączonych z aktywnością sportową realizowanych w godzinach popołudniowych w szkole i świetlicach.
 8. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności do napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
 9. Edukacja publiczna w zakresie przeciwdziałania pijanym kierowcom.
 10. Promowanie nowych programów profilaktycznych, zakup prenumeraty pism, periodyków oraz wyposażenie biblioteczki w literaturę fachową.
 11. Dofinansowanie wypoczynku, w tym obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży – zimowiska i wypoczynek letni.
 12. Prowadzenie stałego medialnego systemu informacji o działaniach podejmowanych na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych np.: dodatek do gazety „Głos Gościna”, stała rubryka, informacje o bieżących działaniach KRPA.
 13. Stworzenie sieci punktów informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych: tablice informacyjne w GOPS, ŚDS, DPS, ośrodkach zdrowia, posterunku, parafiach, świetlicach, siedzibach organizacji pozarządowych itp.

14. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (finansowanie szkoleń, konferencji, zakup ulotek, broszur i informatorów). Prowadzenie działań w obszarze Niebieskiej Karty oraz koordynacja lokalnych instytucji w tym zakresie.

15. Wspieranie materiałami z dziedziny profilaktyki uzależnień pedagogów szkolnych, nauczycieli i terapeutów współpracujących z gminą.

Zadanie 4

Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez;

 1. Wspieranie ruchów samopomocowych.
 2. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadanie 5

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 1. Dofinansowanie pracy radcy prawnego.
 2. Koordynacja działań dotyczących przestrzegania przepisów określonych w art.13[1] i 15 ustawy we współpracy z Policją.

    

                                                                                            

Instytucje pomocowe:

SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Stanomino 5, 78-217 Stanomino

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat
(pn-pt 7:30-15:00)

Izba przyjęć
(24h)

94 31 10 639
94 31 10 644

94 31 10 640

Poradnia Uzależnień w Kołobrzegu , ul. ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg

Gabinet nr 22

W poradni przyjmuję wykwalifikowany personel oferujący: pomoc psychoterapeutyczną, pomoc psychologiczną, opiekę specjalistów psychiatrii, prowadzenie terapii

Rejestracja:

poniedziałek 12:00 – 19:35

wtorek 12:00 – 19:35

środa 12:00 – 19:35

czwartek 12:00 – 19:35

piątek 12:00 – 19:35

Osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 30 212

Lokalizacja:

Poradnia znajduje się na I piętrze – wejście główne do Szpital

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu CENTRUM SPRAW SPOŁECZNYCH

ul. Okopowa 15A | pokój nr 9 - 13 | tel.: +48 94 35 226 37

czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.00

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno

tel. 94 35 13 122

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie – dyżury psychoterapeuty prowadzone będą w każdy pierwszy, drugi i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 07.00-12:00,

Grupa wsparcia informacyjno-edukacyjna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie odbywać się będzie w każdy pierwszy, drugi i trzeci czwartek miesiąca, w godzinach 10:00 – 11:00.

Formy pomocy udzielane są według zdiagnozowanych potrzeb m.in. poprzez konsultacje indywidualne, pracę grupową, tworzenie sieci wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, rozpoznawanie problemu i kierowanie do specjalistycznych placówek.

Zespół Interdyscyplinarny

Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:

WOBEC KOGO MOŻE ZOSTAĆ WSZCZĘTA PROCEDURA

Zgodnie z art. 24 w/w Ustawy, osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego
 • demoralizację małoletnich
 • uchylają się od pracy
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze Społecznej.

Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

Pobierz wniosek

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje warunki i zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gościno wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz wysokości opłat, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno, Sekretariat, pok. nr 7.  

Kontakt

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno,

tel. 94 35 13 394, inspektor Małgorzata Trzcińska  

     94 35 13 389, Z-ca Kierownika GOPS Natalia Różańska

     94 35 12 089, pracownik socjalny Katarzyna Wicka

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gościnie dyżurują i przyjmują wnioski codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gościnie oraz GOPS w Gościnie.

 

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie