Jesteś tutaj:

Rys historyczny

Gościno położone jest  w powiecie  kołobrzeskim na terenie Pomorza Zachodniego, we wschodniej części Województwa Zachodniopomorskiego.  Historia Gościna sięga wczesnego średniowiecza. Najdawniejsze  wzmianki o Gościnie  pochodzą ze źródeł pisanych z XIII stulecia. Pierwszy chronologicznie dokument z wymienioną  nazwą Gościna  pochodzi  z 1238 r. Papież Grzegorz IX potwierdza w nim, że  zakon Joannitów jest w  posiadaniu  dóbr  Gościno  i  Myślino.

 Dzieje Gościna są nierozerwalnie związane z zakonem rycerskim Joannitów – kawalerów maltańskich.  Wzmocnieniu nadrzędnej roli Gościna w okolicy sprzyjało także utworzenie parafii rzymsko-katolickiej w 1260 roku.  W dniu 11 sierpnia 1290 roku ówczesny właściciel  Gościna  -  Johann von Romel sprzedał miejscowość. Nabywcą był  klasztor cysterski w Doberman w Meklemburgii.  Schyłek XIII wieku zamyka słowiański etap w dziejach Gościna wprowadzając tzw. prawo niemieckie i stosunki feudalne na wsi.  W pierwszej połowie XIV wieku Gościno sprzedano Kołobrzegowi, który był właścicielem wsi przez kilka stuleci.    W XVI wieku pod wpływem reformacji, w związku z odgórnymi zarządzeniami, religię katolicką,  zastąpiło wyznanie  luterańskie  ( ewangelickie). Księży – proboszczów zastąpili na parafii w Gościnie  protestanccy pastorzy. Wojna 30 letnia (1618-1648) spowodowała  ubytek ludności na Ziemi Kołobrzeskiej o ok.66 % .  Ludność Gościna osiągnęła stan sprzed 30-letniej wojny dopiero w połowie  XVIII wieku.  W 1690 roku przez Gościno przejeżdżał elektor  brandenburski Fryderyk III Hohenzollern. Zaplanował on w Gościnie krótki postój. Wywołało to zrozumiałe poruszenie wśród rajców  kołobrzeskiego magistratu. Zarządzono  natychmiastowe prace porządkowe we wsi, naprawę mostu na Goścince,  oraz uporządkowanie drogi. Przy robotach zatrudnieni byli mieszkańcy Gościna. W 1611 roku  wyburzono stary, stojący od XIII w. kościół gościński podejmując się budowy  nowego. Został on poddany w poł XIX  stulecia zasadniczej przebudowie. W okresie przypadającego na przełom XIX i XX  stulecia  szybkiego rozwoju Gościna,  koniecznym stało się  uruchomienie  szkoły na miarę potrzeb  i ambicji mieszkańców . Uwieńczeniem podjętych działań było  otwarcie  14 listopada 1926 roku nowej placówki oświatowej . Wraz ze szkołą   do użytku oddano salę sportową i plac  sportowy.  Na zajęcia lekcyjne uczęszczało  w latach 30 – tych  przeciętnie 300 uczniów, zatrudnionych było  6 pedagogów.  Na terenie szkoły  w 1938 roku  obchodzono uroczyście  700- lecie  Gościna. Z tej okazji otwarto we wsi bibliotekę z czytelnią i wypożyczalnią, pełniącą jednocześnie funkcję księgarni.  Na początku XX  stulecia Gościno stało się  lokalnym węzłem  drogowo- kolejowym. Przy dworcu  funkcjonowała restauracja obsługująca podróżnych. Ruch samochodowy był do wybuchu II wojny światowej  słabo rozwinięty. Istniały wprawdzie 2 warsztaty mechaniki i elektroniki pojazdowej, ale tylko nieliczni mieszkańcy mieli  własne auta.  Kolejka gościńska  należała do  liczących się  pracodawców dając zatrudnienie 16  osobom.  Jednym z największych zakładów, którego powstanie  i lokalizacja  miały ścisły związek z  rozwojem infrastruktury komunikacyjnej, była uruchomiona w roku 1902  mleczarnia.  W Gościnie funkcjonowało  szereg  warsztatów rzemieślniczych:  działała  piekarnia , młyny,  zakłady fryzjerskie. Usługi swoje świadczyli  kominiarze, ślusarze, szewcy, zegarmistrz. Systematycznie rosła  w omawianym okresie  liczba mieszkańców. W 1844 r. w Gościnie  zamieszkiwało 794 ludzi, w 1867 r.- 1311, a na krótko przed wybuchem   II wojny światowej  w 1937 r.  - 2187 . Ze wzrostem  zaludnienia  postępowała  rozbudowa miejscowości. W roku 1928 w Gościnie  powstała spółdzielnia mieszkaniowa „Wspólny Dom”, której członkowie  przystąpili do  budowy standardowych  domków jednorodzinnych w północno- zachodniej części wsi. Ważnym wydarzeniem  w życiu Gościna stało się zaopatrzenie  wsi w elektryczność, co nastąpiło  w roku  1911. W okresie republiki weimarskiej  (1919 – 1933)  pojawili się w Gościnie  pierwsi  abonenci  telefoniczni. Głównym środkiem masowego przekazu stawało się radio. Dostępna była prasa, chętnie czytywano ”Kolberger Zeitung”  ( Gazeta Kołobrzeska), na łamach której publikowano  informacje z Gościna. Drugim, po budynku szkoły, wyraźnym i malowniczym akcentem architektury Gościna  przed II wojną światową był  szpital. Powstał z inicjatywy Przewodniczącej miejscowego Czerwonego Krzyża pani von Braunschweig.  W sumie ze służbą zdrowia  wg spisu z 1937 roku w Gościnie  związanych było  co najmniej 19 osób. Obok  dwóch  wykwalifikowanych lekarzy  w Gościnie  pracował dentysta, aptekarz, i weterynarz. We wsi  działały dwa młyny. Młyn wodny stoi  nadal nad Gościnką, w południowo-wschodniej części miejscowości. Drugi znajdował się  naprzeciwko budynku gminy. W dzisiejszym budynku policji pracowała żandarmeria. Straż  pożarna miała remizę na końcu ulicy, przy której stoi szkoła z 1926 roku. Gościno było wsią  w znacznej mierze samowystarczalną. Dobrą marką cieszyli się  sklepikarze. Aby nie utracić  klientów  tutejsi  handlowcy organizowali  sprzedaż obwoźną. Ciekawym elementem gościńskiej wytwórczości rzemieślniczo przemysłowej były dwa warsztaty produkujące drewniaki, które w regionie cieszyły się  renomą.  W Gościnie na „Dorfplatz” (Plac Wiejski) odbywały się  ważne  uroczystości. Przy tym placu  mieściły się dwie  restauracje. W nich odbywały się zabawy taneczne  oraz imprezy kulturalne. Na Dorfplatz przybywały  wędrowne grupy  teatralne oraz cyrkowe.  Szczególnym powodzeniem  cieszyły się   pokazy tresury niedźwiedzi, z którymi artyści pozwalali  zabawić się  zgromadzonej publiczności. W Gościnie odbywały się  zaimprowizowane manewry  wojskowe. Wieś wypełniały wtedy  dźwięki muzyki marszowej. Młodzi mężczyźni doskonalili  swą tężyznę fizyczną i umiejętności sportowe w ramach związku strzeleckiego. Raz w roku organizowano  festyn, którego kulminacją był wybór „króla strzelców”. W 1945 roku nastąpił koniec rozdziału niemieckiego w historii wsi i gminy Gościno. Proces polonizacji przebiegał sprawnie. Większość osadników przybyła z Polski centralnej i tzw. “ściany wschodniej”.
W Gościnie oprócz osadników rolnych  napływali również  przedstawiciele rzemiosła.  W 24 zakładach rzemieślniczych  zatrudnionych było  25 rzemieślników. Były to przedsiębiorstwa małe, rodzinne, ale prezentujące już zróżnicowany profil wytwórczości. Brak na terenie Gościna  większych działań wojennych przyczynił się  do zachowania  prawie  w całości budynków mieszkalnych i gospodarczych.         W latach  70- tych Gmina Gościno nagrodzona została  tytułem  krajowego „Mistrza Gospodarności” . Kulminacyjnym  wydarzeniem tamtych dni była wizyta w Gościnie najwyższych przedstawicieli państwowych  Edwarda Gierka – I sekretarza KC PZPR , Przewodniczącego Rady Państwa  prof. Henryka Jabłońskiego oraz  Prezesa Rady Ministrów  Piotra  Jaroszewicza. Od 1973 roku Gościno jest siedzibą gminy wiejskiej. Od 1 września 1982 roku funkcję Naczelnika Gminy, a od 13 czerwca 1990 roku  do 1998 roku funkcję Wójta pełnił Stanisław Fijałkowski. Do najważniejszych instytucji i przedsiębiorstw w Gościnie  należały m.in.  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Gminna Spółdzielnia „SCh”, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Bank Spółdzielczy, Nadleśnictwo Gościno, Zespół Szkół Rolniczych,Szkoły Podstawowe w Gościnie i Robuniu, Przedszkole w Gościnie, Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny, Państwowy Dom Małego Dziecka,  Dom Handlowy,  bar gastronomiczny, masarnia, dwie piekarnie,  zakład fryzjerski, zakład fotograficzny myjnia  dla pojazdów  transportowych. Gościno w latach powojennych, aż do dziś  zachowało charakter dużej prężnej  wsi z przewagą  elementów miejskich. W dniu 11 października 1998 roku  na Wójta Gminy Gościno wybrany został Marian Sieradzki. W związku z nowym podziałem terytorialnym państwa od 1 stycznia 1999 roku Gościno leży w powiecie kołobrzeskim, który wchodzi w skład województwa zachodniopomorskiego. Gościno usytuowane jest na szlakach komunikacyjnych o znaczeniu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 162, kilka dróg powiatowych oraz drogi i ulice gminne. Obręb Gościna zajmuje powierzchnię 1460 ha. jej układ urbanistyczny jest podłużny (wzdłuż drogi wojewódzkiej) - o układzie ulicowym (wielodrożnica).


Źródło: M. Bernaś, Z dziejów Gościna i okolicy, wyd. Urząd Gminy Gościno.

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie