Jesteś tutaj:

Wnioski o przyznanie płatności - ARiMR

Od dnia 17 marca 2014 r. można do ARiMR składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW, rolnośrodowiskowych oraz wniosków o wypłatę pomocy na zalesianie.

Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej rodzajów płatności można składać do 15 maja br., drogą elektroniczną przez Internet oraz za pośrednictwem poczty. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do  9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r. Korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Na realizację płatności bezpośrednich za 2014 r. ARiMR ma ok. 3,4 mld euro. Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na 1 hektar.

W 2014 r. w ramach płatności bezpośrednich można ubiegać się o przyznanie:
- jednolitej płatności obszarowej;
- specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
- oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);
- oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich;
- płatności cukrowej;
- płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu);
- płatności do krów i owiec;
- płatności uzupełniających w ramach przejściowego wsparcia krajowego, tj.: płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją; płatności uzupełniającej dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu); płatności uzupełniającej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi).

Wyżej wymienione płatności, jak również płatności ONW, przyznawane są na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym, poza pewnymi wyjątkami:

Zmiany w zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich. W przypadku przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego nie obowiązuje zasada utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. (DR10), co oznacza, że do płatności można zgłaszać użytki rolne utrzymywane obecnie w dobrej kulturze rolnej, bez względu na to, czy były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. Nie będą stosowane modulacje płatności bezpośrednich.

Zmiany w zasadach przyznawania wsparcia ONW.
Roczne zobowiązanie ONW. Rolnicy, którzy po raz pierwszy ubiegają się o przyznanie płatności ONW w roku 2014 lub zakończyli realizację 5-letniego zobowiązania ONW wyłączeni są z obowiązku prowadzenia działalności rolniczej na obszarach ONW przez pięć kolejnych lat. Rolnik ubiegający się o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) w 2014 r. zobowiązany jest do prowadzenia działalności rolniczej na obszarach ONW, przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek. 5-letnie zobowiązanie ONW. Rolnicy, którzy są w trakcie  realizacji 5-letniego zobowiązania do gospodarowania na terenach ONW,  mają obowiązek do kontynuowania tego zobowiązania, na zasadach dotychczasowych.

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w ramach "Programu rolno środowiskowego".
W przypadku programu rolnośrodowiskowego, od roku 2014 nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone oraz Wariantu 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków, realizowanego w ramach Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000. Nadal możliwa jest kontynuacja zobowiązań podjętych w poprzednich latach w ramach Pakietu 3 oraz wariantu 4.1
Zmienione zostały zasady przyznawania płatności do danego gruntu - dla zobowiązań rozpoczynających się od 15 marca 2014 r. możliwe jest przyznanie płatności z tytułu realizacji tylko jednego pakietu lub wariantu.

Od 2014 r. wprowadzono mechanizm degresywności oraz limity powierzchniowe dla rolników rozpoczynających realizację programu rolnośrodowiskowego.  

W przypadku Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 oraz Pakietu 8. Ochrona gleb i wód, płatność jest przyznawana w wysokości:
       100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha;
       50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 10 ha do maksymalnie 20 ha.

W przypadku Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne płatność jest przyznawana w wysokości:
-  w przypadku wariantu 2.1 i 2.2:
100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 20 ha;
50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 20 ha do maksymalnie 30 ha.
-  w przypadku wariantów 2.5 i 2.6:
100% stawki płatności - za powierzchnię od 0,1 ha do 15 ha;
50% stawki płatności - za powierzchnię powyżej 15 ha do maksymalnie 30 ha.

Dodatkowo, w przypadku zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych od 15 marca 2014 r., płatność rolnośrodowiskowa może zostać przyznana maksymalnie do poniżej wskazanych limitów powierzchniowych dla wskazanych wariantów/ pakietów:
-  30 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantu 2.1, 2.2, 2.5, 2.6  Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne;
-  20 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 (z wyłączeniem wariantów 4.10 i 5.10), wariantów 6.1, 6.2 oraz 6.4 Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin oraz wariantów  Pakietu 8. Ochrona gleb i wód;
-  15 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantu 2.3 oraz 2.4 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne;
-  10 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantu 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne;
-  5 ha - w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantów 4.10 i 5.10;
-  0,3 ha - w przypadku wariantu 6.3 Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin.

Wprowadzono również regulację, że w przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu płatność rolnośrodowiskowa może zostać przyznana do łącznej powierzchni nie większej niż 20 ha, a jeżeli pośród realizowanych wariantów rolnik realizuje wariant 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne nie większej niż 30 ha.

Wszyscy rolnicy, którzy w minionych latach składali wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej i podjęli zobowiązanie rolnośrodowiskowe, muszą pamiętać, że w przypadku, gdy realizując zobowiązanie rolnośrodowiskowe nie zamierzają ubiegać się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, zamiast wniosku o przyznanie płatności, zobowiązani są złożyć informację o gruntach, na których realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe w danym roku, a w przypadku Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt wskazać zwierzęta, w odniesieniu do których realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe. Taka informacja składana jest w tych samych terminach co wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina rolnikom otrzymującym pomoc w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", że aby otrzymać premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (w przypadku zalesiania gruntów rolnych), zobowiązani są do corocznego składania wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia. Wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie rolnicy mogą składać w terminie od 15 marca do 15 maja 2014 r. Wniosek o wypłatę pomocy może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do 9 czerwca 2014 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane jest zmniejszenie o 1% kwoty płatności.

Szczegółowe zasady przyznawania płatności i pomocy oraz wzory wniosków i dokumentów będą zamieszczone są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl  oraz będą dostępne w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca również rolników do składania wniosków o przyznanie płatności za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji. W zakładce "System teleinformatyczny ARiMR-Wniosek przez Internet" (http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr.html) znajduje się specjalny formularz takiego wniosku. Umożliwia on wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego ARiMR oraz ich zatwierdzenie, co jest równoznaczne ze złożeniem do ARiMR wniosku o przyznanie płatności.
Aby móc skorzystać z tego wygodnego sposobu składania wniosku, rolnik musi posiadać   login i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR. Jeżeli nie posiada takich uprawnień, powinien złożyć u kierownika "swojego" biura powiatowego specjalny wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu, który można pobrać ze strony internetowej ARiMR. Uprawnienia do systemu teleinformatycznego ARiMR nadawane są bezterminowo i pozwalają także na korzystanie z elektronicznej drogi przy zgłaszaniu spraw związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich.

Biuro Powiatu Kołobrzeskiego w Siemyślu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Video

Linki

                 
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie