Jesteś tutaj:

Burmistrz Gościna informuje, że realizowany jest projekt pn

"Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów z gminy Gościno" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa: VIII Edukacja; Działanie: RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Przypominamy, że projekt obejmuje 3 Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Gościno i ma na celu podniesienie kompetencje kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów w każdej ze szkół tj. :

W Zespole Szkół w Gościnie oddziały gimnazjalne:

 • Zajęcia w zakresie kompetencji kluczowych: j. angielski, j. niemiecki, chemia, matematyka;
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego;
 • Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne;
 • Zajęcia przyrodnicze: matematyka metodą eksperymentu, fizyka metodą eksperymentu, biologia metoda eksperymentu;
 • Zajęcia TIK: zajęcia wolni w cyberprzestrzeni, zajęcia z informatyki;

W Zespole Szkół w Gościnie Szkoła Podstawowa:

 • Zajęcia w zakresie kompetencji kluczowych: koło j. angielskiego, koło j. niemieckiego, zajęcia dodatkowe z matematyki, j. angielski, j. niemiecki;
 • Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zajęcia specjalistyczne - logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia terapeutyczne, gimnastyka korekcyjna;
 • Zajęcia przyrodnicze: koło matematyczne metodą eksperymentu, koło przyrodnicze metodą eksperymentu, warsztaty przyrodnicze metodą eksperymentu, warsztaty przyrodnicze metodą eksperymentu - wyjazd edukacyjny do Gdyni, warsztaty matematyczne metodą eksperymentu - wyjazd edukacyjny do Centrum Kopernika w Warszawie;
 • Zajęcia TIK: zajęcia informatyczne.

W Szkole Podstawowej w Robuniu

 • Zajęcia w zakresie kompetencji kluczowych: zajęcia j. angielskiego, zajęcia j. niemieckiego, zajęcia metamatematyczne rozwijające uzdolnienia , zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze
  z matematyki;
 • Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • Zajęcia przyrodnicze metodą eksperymentu: zajęcia - przyroda metodą eksperymentu, matematyka - metodą eksperymentu;
 • Zajęcia TIK: zajęcia informatyczne.

Wsparciem objęci zostali także nauczyciele w liczbie 42, którzy podnoszą swoje kwalifikacje
i kompetencje zawodowe poprzez różnego rodzaju studia, warsztaty, szkolenia i kursy.

Ponadto w ramach realizacji projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane podczas zajęć dodatkowych dla uczniów.

Termin realizacji projektu jest od 01.09.2017r. do 31.07.2019r.

Realizacja zajęć dla dzieci: W trakcie zajęć nauczycieli łamią stereotypy Płci, w równy sposób motywują do zajęć zarówno chłopców jak i dziewczynki. Przekazują informacje o poszanowaniu
i równym traktowaniu osób bez względu na płeć, wiek, rasę, kolor skóry, wyznanie czy posiadane niepełnosprawności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie